Barion Pixel

SK

EN

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Persona Grata HR

Company Persona Grata HR s.r.o, So sídlom: Rebarborová 35E, Bratislava – mestská časť Vrakuňa 821 07, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 158938/B, IČO: 54 330 599, poskytuje vyhľadanie, výber a predstavenie kandidátov na požadovanú pracovnú pozíciu.

Za účelom podrobnej úpravy práv a povinností Poskytovateľa ako aj využívateľa služieb Poskytovateľa spoločnosť Persona Grata HR s.r.o. vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“, alebo aj ako „všeobecné obchodné podmienky“).

Definícia pojmov:

„Poskytovateľ“ znamená Persona Grata HR s.r.o, So sídlom: Rebarborová 35E, Bratislava – mestská časť Vrakuňa 821 07, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 158938/B, IČO: 54 330 599, DIČ: 21 2166 6987.

Klient“ znamenáosoba, ktorá si u Poskytovateľa objednala poskytovanie služieb.

Zmluvná strana“ znamená Poskytovateľ alebo Klient.

„Objednávka“ znamená návrh Klienta v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá zakladá práva a povinnosti Klienta a Poskytovateľa, v zmysle ktorých sa Poskytovateľ zaväzuje pre Klienta odplatne poskytnúť určitú službu. Po obdržaní takéhoto návrhu Poskytovateľ zašle Klientovi dokument s názvom Objednávka služieb zamestnania č…. Podpísaním tejto Objednávky obe strany akceptujú jej znenie. Ústne Objednávky, zmeny alebo doplnky sú záväzné iba v prípade, že budú písomne potvrdené Poskytovateľom a Klientom.

„Zmluva“ znamená dohoda medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorej základom je písomne a bezvýhradne potvrdená (akceptovaná) Objednávka vrátane všetkých jej príloh, dodatkov a VOP a ktorá definuje rozsah Predmetu plnenia, jeho kvalitu, množstvo, cenu, platobné podmienky, povinnosti Klienta, povinnosti Poskytovateľa, termín plnenia. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

„Predmet plnenia“ znamená akékoľvek hmotné a/alebo nehmotné plnenie dojednané v Zmluve, s nimi súvisiacu dokumentáciu, povolenia, dokumenty, alebo práce a služby, ktoré sa Poskytovateľ zaviazal dodať/vykonať v Zmluve s Klientom, a ktoré možno odôvodnene interpretovať zo Zmluvy.

„Dôverné informácie“ znamená informácie, ktorými sú najmä obsah Zmluvy, Objednávok, Faktúr; postupy, ktoré tvoria „know-how“ Zmluvných strán; obchodné tajomstvá; akékoľvek skutočnosti informácie a skutočnosti, o ktorých sa Zmluvné strany priamo alebo nepriamo dozvedeli pri výkone práv a plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy; akékoľvek informácie, vyplývajúce z rokovaní, korešpondencie, osobných a/alebo telefonických rozhovorov, elektronickej komunikácie, ktoré súvisia so Zmluvou; akékoľvek iné informácie a skutočnosti, ktoré strany rokujúce o uzavretí Zmluvy alebo priamo Zmluvné strany označia ako dôverné, alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy.

„Faktúra“ znamená daňový doklad vystavený ktoroukoľvek Zmluvnou stranou za poskytnuté plnenie so Zmluvy, ktorý musí obsahovať všetky údaje podľa príslušných právnych predpisov a VOP 

„Nariadenie GDPR“ znamená nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018.

„Zákon“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

„Sprostredkovateľ“ znamená v tomto prípade klient /SZČO, PO/ v zmysle Nariadenia GDPR.

„Prevádzkovateľ“ znamená v tomto prípade je Poskytovateľ v zmysle Nariadenia GDPR.

Dôvernosť“ znamená, že osobné údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom.

„Dostupnosť služieb a informačných systémov, informačných aplikácií a funkcií informačnej siete alebo informácií je zaručená“, ak ich môžu používatelia kedykoľvek používať.

„Integrita“ znamená zabezpečenie správnosti (neporušenosti) údajov a správneho fungovania systémov. Keď sa termín integrita používa v súvislosti s výrazom „dáta“ (údaje), znamená, že údaje sú úplné a nezmenené.

„Informačná bezpečnosť“ znamená zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií; navyše sa môže týkať aj ďalších vlastností, akými sú autentickosť, sledovateľnosť, nemožnosť poprieť zodpovednosť a spoľahlivosť.

„Likvidácia osobných údajov“ znamená zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.

„Odolnosť systémov“ znamená  sú odolné, keď sú odolné do takej miery, že ich funkčnosť je daná aj v prípade intenzívneho prístupu alebo ťažkého zaťaženia.

„Vstup“ znamená sa rozumie fyzický prístup osôb do budov a zariadení, v ;ktorých sú prevádzkované a používané IT systémy. Tieto môžu zahŕňať napríklad počítačové centrá, v ktorých sú umiestnené webové servery, aplikačné servery, databázy, hlavné servery a systémy na uchovávanie dát i kancelárske priestory, kde zamestnanci pracujú s počítačmi. Tieto zariadenia zahŕňajú takisto zariadenia, v ktorých sú umiestnené sieťové komponenty a sieťové káble.

„Pseudonymizácia“ znamená spracovanie osobných údajov takým spôsobom, kedy osobné údaje nemožno pripísať konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa uschovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie, že osobné údaje nie sú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

„Šifrovanie“ znamená transformáciu osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.

 1. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných vzťahov podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 1.  

Úvodné ustanovenia

 1. Akceptovaním a podpísaním Objednávky súhlasíte s podmienkami, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP.
 1.  

Predmet plnenia

 1. Predmetom plnenia, pokiaľ nie je medzi Klientom a Poskytovateľom dohodnuté inak v rámci Objednávky, je poskytovanie služieb zamestnania, a to najmä vyhľadanie, výber a predstavenie kandidátov na pracovnú pozíciu určenú Klientom, prípadne inú ako pracovnú pozíciu, spracovanie, evidovanie a zaslanie údajov z vybraných inzertných portálov a sociálnych sietí o kandidátoch, tzn. životopis, kontaktné údaje, informácie o nástupe, výšky platu, jazykových znalostí za účelom zabezpečenia vhodných potencionálnych záujemcov o pozíciu určenú Klientom Poskytovateľom. Taktiež zabezpečenie vyhľadania vhodnej pracovnej pozície pre Klienta a to všetko v súlade s dojednanými požiadavkami v Objednávke.
 1.  

Čas plnenia

 1. Poskytovateľ  sa zaväzuje vykonať Objednávku a Predmet plnenia podľa zadania Klienta. Klient je za týmto účelom povinný zabezpečiť Poskytovateľovi komplexné informácie, ktoré Poskytovateľovi dostatočne objasnia objednané služby v zmysle Objednávky.  Za týmto účelom je Klient povinný zasielať Poskytovateľovi písomné odpovede na otázky Poskytovateľa, a to bezodkladne. V prípade, ak Klient nebude Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť s tým, že záloha v zmysle článku V bod 2 týchto všeobecných obchodných podmienok sa považuje za zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti Klienta. Klient s Poskytovateľom si taktiež môžu osobitne dojednať v podpísanej Objednávke podmienky zálohovej platby.
 1.  

Odplata Poskytovateľa

 1. Pokiaľ nie je medzi Poskytovateľom a Klientom dohodnuté inak, odplata Poskytovateľa je vždy osobitne dojednaná v podpísanej Objednávke a je dojednaná na základe podmienok, ktorých pozíciu má Poskytovateľ na základe pokynu a Objednávky Klienta obsadiť na základe vykonávania Predmetu plnenia.

Ad1) Odplata Poskytovateľa Klientom hľadajúceho vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu:

Ad1) Odplata Poskytovateľa Klientom hľadajúceho vhodnú pracovnú pozíciu:

Platobné podmienky

 1. Klient sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi Faktúru v lehote stanovenej v Objednávke, inak v lehote 14 dní odo dňa vystavenia tejto Faktúry Poskytovateľom.

Povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný najmä, nie však výlučne:
  1. poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť,
  1. poskytovať Poskytovateľovi všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy,
  1. dávať Poskytovateľovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie predmetu zmluvy,
  1. uhradiť odplatu riadne a včas,
  1. prevziať od Poskytovateľa informácie o výsledkoch jeho činnosti, prípadne zabezpečiť osobnú účasť za Klienta na osobnom pohovore s potencionálnym záujemcov pre Klienta.

Dôverné informácie

 1. Poskytovateľ a Klient sa zaväzujú považovať informácie, ktoré získajú pri tvorbe a realizácii obsahu Zmluvy za dôverné informácie v zmysle ust. § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zároveň sa zaväzujú neprezradiť ich tretej osobe a ani ich nepoužiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

Porušenie zmluvných povinností

 1. Ak sa Klient omešká s úhradou Faktúry alebo zálohovej Faktúry Poskytovateľa, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Klientovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 1.  

Ukončenie Zmluvy

 1. Zmluvu uzatvorenú na základe Objednávky je možné ukončiť odstúpením od Zmluvy alebo vzájomnou dohodou Zmluvných strán. V tomto prípade, sa ukončenie vzťahuje aj vo vzťahu k osobným údajom Klient (Sprostredkovateľ) a Poskytovateľ (Prevádzkovateľ).

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSLEKO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako Poskytovateľ spracúva osobné údaje nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

         Preambula

Poskytovateľ môže vystupovať ako Prevádzkovateľ voči klientovi (SZČO, PO) vo vzťahu k osobným údajom a klient môže vystupovať ako Sprostredkovateľ, týka sa najmä činností účelov spracúvania osobných údajov ako vyhľadávanie zamestnanca prostredníctvom sociálnych sietí, headhunting, zo svojich vlastných databáz a iné.

1.            Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov, týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Účely, rozsah, kategórie dotknutých osôb, zoznam osobných údajov a spracovateľské operácie sú uvedené v prílohe č. 1 a 2.

 2.           Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje len na základe písomných pokynov Prevádzkovateľa a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; Sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný písomne oznámiť Prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu. Za písomný pokyn sa považuje aj e – mail.

3.            Sprostredkovateľ je povinný poučiť všetky oprávnené fyzické osoby (svojich zamestnancov a iné príslušné osoby), ktoré prídu do styku s osobnými údajmi a zaviazať ich mlčanlivosťou o osobných údajoch a ďalších informáciách, ktoré sa dozvedeli pri svojej činnosti. Fyzické osoby, majú byť poučené v súlade čl. XI ods. 1 tejto zmluvy, o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pomeru.

4.            Sprostredkovateľ je povinný preukázať Prevádzkovateľovi spôsobilosť na výkon zmluvne dohodnutých činností.

5.            Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie OÚ, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, pričom má povinnosť okrem iného:

a)    spracúvať OÚ len na určené účely,

b) spracúvať len také OÚ, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie,

c) udržiavať OÚ získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby OÚ boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené,

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne OÚ vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom,

e) spracúvať OÚ v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza,

g) dodržiavať zásady v zmysle  čl. 5 Nariadenia GDPR,

h) bezodkladne písomne informovať Prevádzkovateľa o porušení ochrany OÚ.

ch) vykonať opatrenia v zmysle čl.  28 – 33 Nariadenia GDPR,

i)po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy Zákona,

f) poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa čl. 33 – 38 Nariadenia GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.

g) poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností podľa Zákona a Nariadenia GDPR.

6.            Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje Zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

7.            Po ukončení spracúvania osobných údajov podľa tejto Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie (podľa toho akú inštrukciu dostane od Prevádzkovateľa), s výnimkou ak príslušné právne predpisy požadujú uchovávanie týchto osobných údajov. Pre tieto účely sa Sprostredkovateľ zaväzuje najmenej 30 kalendárnych dní pred uplynutím doby spracúvania osobných údajov písomne vyzvať Prevádzkovateľa, aby mu poskytol relevantnú inštrukciu ohľadom zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré spracúva podľa tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po doručení výzvy zašle Sprostredkovateľovi inštrukciu podľa prvej vety tohto odseku v písomnej alebo elektronickej forme. V rámci tejto inštrukcie môže Prevádzkovateľ požadovať vykonanie vymazania a likvidácie osobných údajov výhradne v prítomnosti určeného zástupcu Prevádzkovateľa. Bez obdržania písomných inštrukcií podľa tohto odseku Sprostredkovateľ nie je oprávnený osobné údaje vymazať/zlikvidovať. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa kedykoľvek požadovať vrátenie alebo výmaz osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľ spracúva podľa tejto Zmluvy.

8.            O výmaze a likvidácii osobných údajov je Sprostredkovateľ povinný vyhotoviť písomný likvidačný protokol a bez zbytočného odkladu ho zaslať Prevádzkovateľovi. V prípade, že Prevádzkovateľ požiada o vykonanie vymazania a likvidácie osobných údajov v prítomnosti svojho určeného zástupcu, Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi miesto a čas vykonania výmazu a likvidácie a bez prítomnosti zástupcu Prevádzkovateľa nie je oprávnený osobné údaje vymazať a zlikvidovať.

9.            O vrátení osobných údajov Prevádzkovateľovi je Sprostredkovateľ povinný vyhotoviť písomný preberací protokol. Zmluvné strany sa dohodli, že vyplnený preberací protokol, je Sprostredkovateľ vždy povinný odovzdať Prevádzkovateľovi a tento v žiadnom prípade nemôže byť zlikvidovaný. Obdobným spôsobom je Sprostredkovateľ povinný postupovať, pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu dôjde k ukončeniu platnosti tejto Zmluvy, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní pred jej ukončením.

10.         Sprostredkovateľ potvrdzuje, že určil – pokiaľ je to vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä podľa požiadaviek čl. 37 až 39 Nariadenia – zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, prípadne pokiaľ nemá Sprostredkovateľ podľa právnych predpisov povinnosť určiť zodpovednú osobu, že určil inú kontaktnú osobu pre agendu ochrany osobných údajov.

11.         Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť OÚ pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel Sprostredkovateľ prijme so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov, proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu, proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov zodpovedajúce spôsobu spracúvania formou bezpečnostných smerníc, posúdením vplyvu v súlade so Zákonom.

12.         Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať na základe písomnej žiadosti od Sprostredkovateľa preukázanie vykonania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu OÚ podľa článku XI ods. 11. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov porušenia dát.

13.         V prípade, ak Sprostredkovateľ zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail a jeho príloha/y musia byť zaheslované alebo kryptované alebo šifrované, ak poštou tá musí byť odoslaná „doporučene v neprehľadnej obálke“.

14.         Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní oznámiť Prevádzkovateľovi (a doručiť mu kópie relevantných dokumentov) akékoľvek žiadosti, sťažnosti, oznámenia či akékoľvek iné formy komunikácie, ktoré obdrží od dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na základe Zmluvy a je povinný okamžite postupovať podľa pokynov Prevádzkovateľa v reakcii na takúto komunikáciu. Sprostredkovateľ je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosť k vybaveniu akejkoľvek komunikácie, ktorú Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ obdržal v súvislosti s právami dotknutých osôb.

15.         Sprostredkovateľ je povinný do 24 hodín oznámiť Prevádzkovateľovi, že obdržal predvolanie alebo súdny alebo správny príkaz orgánu verejnej moci požadujúci prístup k osobným údajom Prevádzkovateľa, alebo ich predloženie.

16.         Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v tomto článku schváleným kódexom správania alebo certifikátom.

17.         Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a OÚ získaných od Prevádzkovateľa podľa čl. XI ods. 1 tejto zmluvy, ktoré bude spracúvať vo svojom informačnom systéme a vo svojom aplikačnom a programovom vybavení. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení spracúvania, resp. aj po skončení zmluvného vzťahu t.j. poverenia. O tejto povinnosti je Sprostredkovateľ povinný poučiť aj svojich zamestnancov, ostatné ním poverené osoby ako aj všetky osoby, ktoré prídu u neho do styku s uvedenými OÚ. Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o OÚ § 79 je sankcionovateľné podľa ustanovenia  § 104 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ako aj ustanovenia § 374  Trestného zákona (neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi) a ustanovenia § 247 Trestného zákona (poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií).

18.         Sprostredkovateľ môže sprístupniť OÚ okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania OÚ podľa tejto zmluvy alebo poskytnutia a/alebo sprístupnenia OÚ vyplýva z osobitných predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci.

19.         Sprostredkovateľ je povinný:

 – poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností,

 – poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ. Audit môže byť vykonaný ak to Prevádzkovateľ vyhodnotí za nevyhnutné.

20.         Zmluvné strany sa dohodli na, že audit vykoná Prevádzkovateľ alebo audítor Prevádzkovateľa.

21.         Pred výkonom auditu je Prevádzkovateľ povinný písomne informovať Sprostredkovateľa a to minimálne 7 dní vopred. Sprostredkovateľ je povinný strpieť výkon auditu a následne je povinný pripraviť si potrebnú dokumentáciu a zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby, ak bola určená.

22. Sprostredkovateľ je povinný umožniť Prevádzkovateľovi alebo nezávislému audítorovi Prevádzkovateľa najmä no nielen:

a)            vstupovať do nehnuteľností, budov, priestorov alebo iných miestností Sprostredkovateľa;

b)          prehliadať dokumenty a informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov (najmä všetky relevantné interné predpisy a postupy, záznamy o spracúvaní, evidenciu všetkých vydaných pokynov Prevádzkovateľa podľa odsekov 2 až 10 vrátane tohto článku.  Zmluvy, komunikáciu medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, zmluvy Sprostredkovateľa so všetkými ďalšími Sprostredkovateľmi a iné podklady dôležité pre to, aby Prevádzkovateľ mohol overiť riadne plnenie požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov Sprostredkovateľom);

23. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho Sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať Prevádzkovateľa o poverení ďalšieho Sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu a požiadať Prevádzkovateľa o udelenie písomného súhlas so zapojením takéhoto Sprostredkovateľa.

24. V prípade, ak Sprostredkovateľ poverí tretie osoby na spracúvanie OÚ Prevádzkovateľa, tak Sprostredkovateľ zodpovedá za OÚ ako keby ich spracovával sám. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, že subdodávatelia budú zmluvne viazaní dodržiavať rovnaké povinnosti týkajúce sa spracúvania OÚ, aké je Sprostredkovateľ povinný dodržiavať podľa tejto zmluvy. Ide najmä o poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, tak aby spracúvanie OÚ spĺňalo požiadavky.

25.         Sprostredkovateľ nesmie previesť OÚ do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

26.         Sprostredkovateľ vyhlasuje, že poskytuje dostatočné záruky v zmysle Zákona a Nariadenia GDPR.

27.         Zákonné ustanovenia, najmä čl. 82 Nariadenia GDPR a ustanovenia § 38 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, platia v prípade nároku na odškodnenie alebo riešenia zodpovednosti za škodu.

28.         Ak Sprostredkovateľ poruší túto zmluvu a sám určí prostriedky a účely spracúvania osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté ako Sprostredkovateľovi, považuje sa vo vzťahu k takémuto spracúvaniu za Prevádzkovateľa a výhradne nesie zodpovednosť za takéto spracúvanie.

29.          Za akékoľvek porušenie povinností ohľadom ochrany osobných údajov podľa tejto zmluvy, Zákona alebo Nariadenia GDPR zo strany ďalších Sprostredkovateľov zodpovedá výhradne Sprostredkovateľ. Ustanovenia Zákona a Nariadenia GDPR o Sprostredkovateľovi sa vzťahujú aj na ďalšieho Sprostredkovateľa. Na ďalšieho Sprostredkovateľa dozorný orgán nahliada ako na Sprostredkovateľa.

30.         Sprostredkovateľ je povinný nahradiť v plnej výške akúkoľvek škodu vzniknutú Prevádzkovateľovi v súvislosti s preukázateľným porušením povinností Sprostredkovateľa týkajúcich sa agendy ochrany osobných údajov a ich spracúvania. Škoda vzniknutá Prevádzkovateľovi zahŕňa najmä, nie však výlučne  pokutu udelenú správnym orgánom a náklady vzniknuté Prevádzkovateľovi v súvislosti s prípadným súdnym alebo správnym konaním, čo Sprostredkovateľ berie na vedomie a súhlasí s týmto rozsahom.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto VOP na akúkoľvek inú osobu. Ako Klient nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto VOP a ani z uzatvorenej zmluvy na základe poskytovania služby Poskytovateľom podľa týchto VOP na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 1. Tieto VOP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších obchodných podmienok.
 1. Tieto VOP boli prijaté dňa 01.06.2022.
en_USEnglish